Směrnice LECO

V roce 2014 se společnost LECO zavázala k dodržování mezinárodních směrnic a otevřela certifikační oddělení. Tým je zodpovědný za veškerou přípravu a plnění předepsaných norem tak, aby naše produkty splňovali všechny mezinárodní standardy, a to ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, životnímu prostředí a společenské odpovědnosti.

Prohlášení a informace k často žádané problematice naleznete na této stránce. Pro informace, které zde nenajdete, se prosím obracejte na náš certifikační tým.

SDS – Bezpečnostní listy

Aktuální bezpečnostní listy (SDS) naleznete v naší online databázi bezpečnostních listů.

Prohlášení o shodě – žádost o dokumenty

Elektronické kopie dokumentů Prohlášení o shodě (DoC) je možné získat na vyžádání. Uveďte prosím typ dokumentu, název (nebo model) přístroje a jazyk. Dokumenty ke konkrétním přístrojům lze získat také uvedením čísla dílu a sériového čísla, jak je uvedeno na identifikačním typovém štítku přístroje.

Nakládání s elektroodpady (WEEE)

V roce 2002 Evropská unie zavedla směrnici o nakládání s elektro odpady Hlavním cílem směrnice je zajistit, aby se elektroodpad shromažďoval a zpracovával odděleně. Elektroodpady mohou obsahovat nebezpečné látky, které by neměly skončit v životním prostředí, protože na něj mohou mít nepříznivé účinky. Elektroodpady jsou navíc obrovským zdrojem surovin. Vzhledem k neustále rostoucí celosvětové poptávce po nových zařízeních a neustále se snižujícímu množství surovin je nepřijatelné plýtvat tímto potenciálním zdrojem surovin. Pokud je zařízení sbíráno odděleně, může být recyklováno a 85 až 90 % zařízení může být znovu použito jako nový materiál, což šetří použití primárních surovin a energii na jejich výrobu. Oddělený sběr a zpracování elektroodpadu tím pádem také snižuje emise CO2.

Z těchto důvodů společnost LECO očekává, že koneční uživatelé zlikvidují materiál způsobem šetrným k životnímu prostředí prostřednictvím odděleného sběru a zpracování. Elektrické a elektronické zařízení je označeno následujícím symbolem „přeškrtnutého odpadkového koše“, což znamená, že zařízení by mělo být konečným uživatelem zlikvidováno odděleně od ostatních typů odpadu. Koncoví uživatelé by se měli kvůli možnostem likvidace, sběru a recyklace ve své zemi obrátit na svého prodejce/distributora nebo na naši společnost.

Zásady týkající se otrokářství a obchodování s lidmi

Společnost LECO je odhodlána udržovat vysoké etické standardy spolu se členy našeho dodavatelského řetězce a netoleruje nezákonné nebo neetické aktivity kdekoli na světě. Společnost LECO očekává, že naši dodavatelé budou podnikat podobným způsobem a se stejně vysokými standardy. Dodavatelé, kteří chtějí obchodovat se společností LECO, musí souhlasit s našimi podmínkami, které zahrnují tuto firemní politiku, pokud jde o otrockou práci a obchodování s lidmi. Prostřednictvím přístupu založeného na rizicích bude společnost LECO identifikovat dodavatele, kteří by mohli být vystaveni vyššímu riziku v oblasti lidských práv. Před uzavřením obchodu se společností LECO může být vyžadováno, aby vysoce rizikoví dodavatelé vypracovali plán nápravných opatření. Podle uvážení společnosti LECO podléhají členové našeho dodavatelského řetězce neohlášenému auditu, aby se zajistilo, že se budou nadále zabývat obchodními praktikami, které nejsou morálně, eticky nebo právně kompromitující. Společnost LECO poskytuje podle potřeby školení zaměstnancům, kteří jsou přímo odpovědní za řízení dodavatelského řetězce. Zaměstnanci jsou školeni v tom, jak identifikovat a zmírnit problémy, rizika a problémy v dodavatelském řetězci. Zaměstnanci společnosti LECO jsou povinni porozumět našim obchodním zásadám a dodržovat je a společnost LECO si vyhrazuje právo podniknout disciplinární opatření proti každému zaměstnanci, který tyto podmínky poruší.

V lednu 2012 přijal stát Kalifornie kalifornský zákon o transparentnosti v dodavatelských řetězcích z roku 2010 (SB657). Tento zákon vyžaduje, aby výrobci, kteří podnikají v Kalifornii, zveřejnili své úsilí, pokud jde o zamezení otrocké práce a obchodování s lidmi v jejich dodavatelském řetězci. Společnost LECO Corporation plně podporuje a dodržuje úsilí státu Kalifornie zavádět etické pracovní praktiky a ochranu lidských práv.

RoHS

Přístroje LECO, které vyhovují směrnici EU RoHS, jsou uvedeny níže.

Přístroj  Sériové číslo (pokud je k dispozici)
Pouze modely 628 C/H/N*
*Volitelný modul kyslíku není kompatibilní
S/N 16979 a vyšší
Řada 828 S/N 19991 a vyšší
Řada 832, včetně automatizace S/N 16281 a vyšší
Řada 928 (pouze CN928, FP928) S/N 17969 a vyšší
AC500 S/N 16956 a vyšší
AC600 S/N 16948 a vyšší
AF700 S/N 17234 a vyšší
AMH43 S/N XMS8165 a vyšší
S/N FMS1049 a vyšší
AMH55 S/N FMS1030 a vyšší
CF10 S/N 15100 a vyšší
Řada CS744 S/N 16887 a vyšší
Řada CS844 S/N 16978 a vyšší
DH603 S/N 18072 a vyšší
GCxGC FID S/N 16934 a vyšší
GDS900 S/N 18293 a vyšší
Série MSX S/N se liší
MX400 S/N 24137 a vyšší
Řada ON736 S/N 16889 a vyšší
Řada ONH836 S/N 17130 a vyšší
O836Si S/N 17130 a vyšší
Pegasus BT S/N 16886 a vyšší
Pegasus BT2 S/N 20251 a vyšší
Pegasus BT 4D S/N 20251 a vyšší
Pegasus GC-HRT S/N 16934 a vyšší
Pegasus GC-HRT+, Pegasus GC-HRT+ 4D S/N 24557 a vyšší
Pegasus HT-C S/N 14666 a vyšší
Pegasus 4D-C S/N 16942 a vyšší
PX300 S/N 17718 a vyšší
PX400 S/N 16507 a vyšší
PX500 S/N 17262 a vyšší
PR36 S/N PR30323 a vyšší
RC612 S/N 16893 a vyšší
RHEN602 S/N 16982 a vyšší
ROSi600 S/N 13025 a vyšší
SX100 S/N SX10003
TF4 S/N 15643 a vyšší
TGA701 S/N 16941 a vyšší
TGA801 S/N 20256 a vyšší
TGM800 S/N 19459
Řada TruMac S/N 16930 a vyšší
Řada TruSpec S/N 18949 a vyšší
Kryt vakuové pumpy S/N 22849 a vyšší

Prohlédněte si naše úplné prohlášení o shodě se směrnicí RoHS nebo nás kontaktujte pro více informací.

Centrum pro testování shody a bezodrazová komora

Centrum pro testování dodržování předpisů a zkušební zvukově izolovaná komora Centrum pro testování dodržování předpisů společnosti LECO zajišťuje, že přístroje LECO jsou v souladu s celosvětovými požadavky na bezpečnost výrobků a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Testování EMC zahrnuje vyzařované a vedené emise, elektrostatický výboj, přechodové napětí elektrického vedení, přepětí v blízkosti blesku, odolnost vůči RF-vedení a mnoho dalších testovacích schopností. Testování je také prováděno, aby se zajistilo, že přístroje LECO jsou schopné odolat nárazům, vysokým teplotám, pohyblivým částem atd. Schopnost testovat na místě během všech fází vývoje produktu umožňuje společnosti LECO zaručit shodu se všemi požadavky na celosvětový prodej, včetně požadavků CE v Evropě. Naše Centrum pro testování dodržování předpisů poskytuje na požádání certifikáty o shodě pro námi testované přístroje.

Použití kardiostimulátoru v blízkosti přístrojů LECO

Použití kardiostimulátoru v blízkosti přístrojů LECO