Akreditace

Společnost LECO Corporation se zavazuje poskytovat zákazníkům ty nejlepší dostupné produkty, služby a podporu. To zahrnuje závazek dodržovat globální standardy stanovené některými z nejvýznamnějších vědeckých a kontrolních organizací na světě. Plněním mezinárodních norem a předpisů jsme pro naše zákazníky důvěryhodnější a spolehlivější.

Systém řízení kvality

Společnost LECO Corporation používá systém řízení kvality, který splňuje požadavky normy ISO 9001:2015. Systém zahrnuje:

Design, vývoj, výrobu, distribuci, prodej, servis a podporu analytických přístrojů, metalografických a optických zařízení, technické keramiky a souvisejících doplňků a spotřebního materiálu.

Certifikát ISO 9001:2015

Servis a kalibrace přístrojů

Naše oddělení servisních služeb nabízí jak servis přímo u zákazníka, tak servis v našem servisním středisku, zahrnuje opravy všech našich systémů, včetně přístrojů na testování tvrdosti, mikroskopů a metalografických přístrojů. Služby zahrnují preventivní údržbu, seřízení, nastavení a opravu. Naši kvalifikovaní servisní specialisté jsou vám k dispozici, aby vám poradili a zodpověděli vaše dotazy týkající se používání přístroje a dalších požadavků.

Kalibrace prováděné naším oddělením servisních služeb splňují požadavky normy ISO 17025 a příslušných norem ASTM. Oddělení je akreditováno Americkou asociací pro laboratorní akreditaci (A2LA) pod číslem certifikátu 1845.01.

Rozsah této akreditace zahrnuje kalibraci: tvrdoměrů typu Rockwell, tvrdoměrů podle Knoopa a Vickerse; lisů, brusek, leštiček, obrazové analýzy a optických stolních mikrometrů (lineární stupnice).

Osvědčení a rozsah akreditace

Chemické testování

Náš tým specialistů je vám k dispozici, aby vám poradil a odpověděl na vaše otázky týkající se používání přístroje a dalších požadavků.

Středisko splňuje požadavky normy ISO 17025:2017 a příslušných norem ASTM. Oddělení je akreditováno Americkou asociací pro laboratorní akreditaci (A2LA) pod číslem certifikátu 3285.01.

Rozsah této akreditace zahrnuje zkoušení spalování (uhlík/síra, uhlík/vodík/dusík, rtuť) referenčních materiálů, zařízení pro fúzi inertního plynu (kyslík/dusík/vodík), spalování popela (bod tání), hrubé výhřevnosti a termogravemetrické analýzy (vlhkost/těkavé látky/popel, LOI).

Osvědčení a rozsah akreditace

Výroba referenčního materiálu

Společnost LECO je akreditovaným výrobcem referenčních materiálů v souladu s Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO/IEC 17025:2017 a 17034:2016. Společnost LECO je akreditována společností A2LA pod číslem certifikátu 3285.02.

Tato akreditace poskytuje zákazníkům zvýšenou důvěru v to, že referenční materiály jsou vyráběny v souladu se stanovenými technickými požadavky a požadavky na systém řízení a že mají odpovídající kvalitu. Rozsah této akreditace obsahuje anorganické referenční materiály, včetně železných a neželezných kovů, rud a minerálů, a organické referenční materiály, včetně pevných paliv (uhlí a koks), ropných produktů (paliva a maziva), a environmentální materiály (zeminy, rostlinný materiál, popel) pro složení uhlíku, síry, kyslíku, dusíku, vodíku a rtuti spalováním nebo fúzí inertního plynu. Rozsah této akreditace obsahuje také organické referenční materiály, včetně pevných paliv (uhlí a koksu), ropných produktů (paliva a maziva), a environmentální materiály (zeminy, popel) pro hrubou výhřevnost, těkavé látky, popel a složení LOI prostřednictvím spalovací kalorimetrie isoperibolu nebo termogravimetrické analýzy.

Osvědčení a rozsah akreditace