Všeobecné obchodní podmínky pro nabídky a prodej

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále uváděny jako „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) jsou standardními podmínkami pro poskytování zboží a služeb společností LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. se sídlem v ulici Purkyňova 3032/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C., vl. 291, IČO 14706636, DIČ CZ14706636, (dále uváděna jako „LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.“ nebo „Společnost“) zákazníkům na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) a jsou neoddělitelnou součástí objednávky nebo Smlouvy. VOP jsou závazné, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Zákazníkem se pro účely těchto VOP rozumí podnikatel, který při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. „Zbožím“ se pro účely těchto VOP míní veškeré produkty poskytované Společností zákazníkovi na základě Smlouvy, a to zejména laboratorní přístroje (dále též pouze „přístroje“), náhradní díly přístrojů, spotřební zboží k přístrojům aj.

1. Ceny

Uváděné ceny jsou cenami platnými k datu předložení nabídky a jsou pro smluvní strany závazné po dobu třiceti (30) dnů od data předložení nabídky, pokud nebude v nabídce nebo v písemné smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami uvedeno jinak.

2. Platby

Standartní termín splatnosti je čtrnáct (14) dnů od data vystavení a zaslání faktury druhé smluvní straně, pokud nabídka nestanoví jinak. Není-li dohodnuto písemně jinak, není platba druhé smluvní strany podmíněna instalací přístroje nebo přijetím platby od třetí strany. LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. si vyhrazuje právo odmítnout poskytovat další zboží a/nebo služby, dokud neobdrží dlužné úhrady plateb.

3. Dodání a vlastnické právo

Nebude-li v nabídce LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. uvedeno jinak, všechny zásilky zboží budou dodávány dle podmínek DAP Incoterms 2020. Smluvní strany berou na vědomí, že data dodání jsou přibližná a LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. neponese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo náklady vzniklé zákazníkovi v důsledku nesplnění uvedeného odhadovaného harmonogramu dodání, a to
zejména z důvodu nezbytných požadavků výroby.

Zákazník je povinen písemně potvrdit převzetí dodaného zboží, a to podpisem příslušného dokumentu předloženého osobou odpovědnou za doručení zboží.

Zákazník se zavazuje provést řádnou kontrolu dodaného zboží obsahujícího náhradní díly přístrojů a spotřební zboží k přístrojům, zejména zkontrolovat jeho soulad se zadanou objednávkou, a to bezprostředně po převzetí zboží. Zjistí-li zákazník, že dodávka zboží není kompletní, zavazuje se provést reklamaci této dodávky zboží písemně na následující e-mailovou adresu Společnosti: info_cz@leco.com ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od data dodání zboží, jinak bude reklamace zamítnuta.

Při dodání zboží je povinností zákazníka zkontrolovat nepoškozenost obalů a nahlásit jakoukoliv škodu na zboží osobě, která jej doručila, nebo převzetí zboží odmítnout. V opačném případě se má za to, že jakákoliv škoda na zboží nastala po převzetí zboží zákazníkem, tedy okamžikem přechodu rizika náhodné ztráty nebo poškození zboží na zákazníka, a zákazník tímto okamžikem tudíž přijímá odpovědnost za jakékoliv poškození zboží. V případě dodání celého přístroje s vybavením, vyjma dodání náhradních dílů a částí podléhajících opotřebení, může proces rozbalení a kontroly shody dodávky s objednávkou probíhat pouze za účasti autorizovaného zástupce LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. Jakékoliv nesrovnalosti a nedostatky musí být ihned nahlášeny autorizovanému zástupci Společnosti, a to během procesu rozbalování. V případě nesplnění výše uvedených požadavků ztrácí zákazník právo odvolat se na to, že dodané zboží neodpovídá objednávce a ztrácí nároky podle poskytnuté záruky, s výjimkou vad na zboží a chybějícího zboží, které nemohly být zjištěny z důvodu skrytého charakteru vady nebo chybějícího zboží.

Odpovědnost za likvidaci obalů, ochranných fólií a jakéhokoliv materiálu potřebného k řádnému doručení objednaného zboží, který zůstane po vybalení a instalaci, nese zákazník, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

O řádném dodání přístrojů LECO je sepsán písemný předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou zákazníka a zástupcem LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

Zákazník hradí Kupní cenu na základě faktury vystavené společností LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání předmětné částky na účet LECO
Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

Faktura splňuje veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o si vyhrazuje v souladu s ust. § 2132, § 2134 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění výhradu vlastnického práva. Tedy vlastnické právo ke zboží přechází
na zákazníka po úplném uhrazení fakturované částky na účet LECO Instrumente plzeň, spol. s r.o.. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka již jejím převzetím. Výhrada vlastnického práva působí
vůči věřitelům zákazníka, bylo-li ujednání pořízení ve formě veřejné listiny, popř. bylo-li pořízeno v písemné formě a podpisy stran úředně ověřeny.

4. Daně

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH, pokud konkrétní nabídka neuvádí jinak. Pokud je zákazník osvobozen od jakýchkoliv daní, musí poskytnout LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. příslušné dokumenty potvrzující osvobození od daně platné v době zadání objednávky.

5. Přijetí a plnění objednávky

Objednávky jsou přijímány písemně nebo elektronicky (elektronickou korespondencí), a to na adresu Společnosti: Purkyňova 3032/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, případně na její e-mailovou adresu:
info_cz@leco.com. Objednávka musí být podepsána oprávněnou osobou pověřenou zákazníkem.

Objednávka by měla zahrnovat identifikační údaje zákazníka (název/obchodní firmu, identifikační číslo, doručovací adresu, druh přepravy, předmět dodávky a množství, dohodnuté datum dodání a
doplňující poznámky, včetně informací, které mohou ovlivnit řádné plnění objednávky.

Při zadání objednávky potvrdí zákazník, že si přečetl a přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky, které smluvní strany podepíší s úředně ověřenými podpisy.

Všechny objednávky musí potvrdit LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. Objednávka bude považována za přijatou, pokud zákazník obdrží písemné nebo elektronické potvrzení objednávky. Do doby přijetí
není Společnost objednávkou vázána. V případě, že Společnost v potvrzení objednávky uvede jakoukoli změnu, jedná se o změnu objednávky, kterou musí potvrdit zákazník, jinak se má za to, že objednávka
nebyla ze strany LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. potvrzena.

Nedílnou součástí objednávek přístrojů LECO je potvrzení EUC, tzv. End-Use Certification, blíže specifikovaný v bodě 21 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

6. Instalace a odinstalování přístrojů

Proces instalace přístroje, vyjma některých náhradních dílů a dílů k přístroji podléhajících opotřebení, může probíhat pouze v přítomnosti pověřeného zástupce LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., a to pod hrozbou ztráty práv ze záruky.

Společně s potvrzením objednávky přístroje, nebo bezprostředně po jejím potvrzení poskytne LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. zákazníkovi dokument obsahující nezbytné informace k řádné přípravě technické infrastruktury nezbytné k připojení přístroje (předinstalační návod). Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, je zákazník povinen poskytnout náležitou technickou infrastrukturu k datu dodání, jinak je povinen Společnosti zaplatit náklady jí vzniklé v souvislosti se zajištěním náležité technické infrastruktury včetně nutné asistence autorizovaného zástupce LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. během instalace přístroje.

Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, pokaždé když bude přístroj odinstalován, aby mohlo být zboží vráceno, vyměněno nebo byla uplatněna práva zákazníka ze záruky, bude vyžadována přítomnost autorizovaného zástupce LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., a to pod hrozbou ztráty práva na vrácení zboží, jeho výměnu, nebo pod hrozbou ztráty práv ze záruky dle bodu 9 těchto VOP.

7. Software

Veškerý software dodaný společně s přístrojem je licencovaný v souladu s licenčními smlouvami k softwaru poskytovanými spolu se softwarem. Používání softwaru je povoleno pouze v rámci omezení 3 specifikovaných v dokumentu EULA (End User License Agreement = Licenční smlouva s koncovým uživatelem) dodávaným se softwarem.

Zákazník není oprávněn dále distribuovat software, včetně udělování sublicencí.

8. Nepředvídatelné okolnosti a vyšší moc

LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. nebude odpovědna za částečné nebo úplné neplnění povinností dle uzavřené Smlouvy, pokud k neplnění došlo z důvodu zásahu vyšší moci. Vyšší moc bude chápána jako jakákoliv okolnost, která nastala po uzavření Smlouvy a která nezávisí na vůli smluvních stran, jejímž zdrojem jsou vnější události a brání plnění smluvních povinností a jejímž důsledkům se nelze vyhnout ani ji nelze předvídat v době uzavření Smlouvy, a zahrnuje zejména: teroristické činy, zásahy vlády nebo přírodní síly (včetně nepříznivých epidemických či pandemických situací), přerušení telekomunikací, zásobování elektřinou nebo přepravy; neplnění smluv ze strany subdodavatelů; neschopnost získat nezbytnou pracovní sílu nebo materiál. V takovém případě si LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. vyhrazuje právo zrušit příslušnou objednávku, aniž by jí vznikla jakákoliv odpovědnost vůči zákazníkovi.

9. Omezená záruka

Na všechny přístroje zahrnuté v nabídce LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. se vztahuje záruka. Délka záruční doby je uvedena v záručním protokolu, který je vždy součástí dodání a instalace přístroje. Pokud kupní smlouva nestanoví jinak, záruční doba k přístrojům začíná běžet dnem následujícím po datu řádné instalace přístroje způsobem uvedeným v bodě 6 VOP. LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. rovněž poskytuje záruku k nabízeným náhradním dílům. Pokud faktura nebo předávací protokol nestanoví jinak, záruka bude poskytnuta na období 12 měsíců pro přístroje, 6 měsíců pro náhradní díly. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží druhé smluvní straně.

LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. neposkytuje záruku na díly podléhající opotřebení, jako jsou spalovací kelímky, spalovací trubice, topná tělesa, těsnění, keramické spalovací lodičky, činidla a standardy, filtry, zapalovací drátky, kovové části kalorimetrické bomby a další prvky, které se užíváním přirozeně spotřebovávají.

Výměna nebo oprava přístrojů a náhradních dílů přístrojů nepřerušuje ani nepozastavuje záruční dobu. Není-li písemně dohodnuto jinak, zákazník ponese náklady na přepravu závadného přístroje, včetně náhradních dílů k přístroji do LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., a LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. uhradí náklady na zpětnou přepravu zákazníkovi, vyjma případů uvedených níže.

LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. neponese náklady na vrácení přístroje, včetně náhradních dílů k přístroji zákazníkovi, pokud se po kontrole a testování přístroje ukáže, že přístroj včetně náhradních dílů není vadný nebo nepodléhá záruce. LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. vyrozumí o této skutečnosti zákazníka a vrátí mu zaslané zboží na náklady zákazníka.

Práva ze záruky dle tohoto bodu VOP zákazník rovněž nemá v případě, kdy závada na přístroji, včetně náhradních dílů k přístroji, nastala v důsledku nesprávného zacházení se zbožím, včetně jeho nesprávné údržby, instalace, opravy nebo kalibrace, neoprávněné úpravy, užívání zboží v podmínkách odlišných od těch, které jsou uvedeny ve specifikaci zboží, používání nesprávných hardwarových nástrojů (např. registračních klíčů, software, diagnostických nástrojů), vystavení zboží rizikům, jako je úder blesku, povodeň, či jiným nedbalým zacházením se zbožím, to vše za předpokladu, že k takovému zacházení došlo jinou osobou než osobou pověřenou Společností.

Jakékoliv reklamace v záruční době týkající se zakoupených přístrojů, včetně náhradních dílů, musí být zákazníkem uplatněny do sedmi (7) dnů po zjištění důvodů k reklamaci. Zákazník bere na vědomí, že nebude-li reklamace v této lhůtě uplatněna, nemusí být Společností uznána, a to i v případě, že by jinak byla oprávněná.

Při vrácení přístrojů, včetně náhradních dílů k přístrojům je nutné písemně předem informovat LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. o plánovaném vrácení a jeho důvodech. Okamžikem písemného či 4 elektronického potvrzení tohoto oznámení Společností, je Společnost o uplatnění záruky řádně informována. K vrácení přístroje je vyžadováno jeho odinstalování uvedené postupem dle bodu 6. V případě nesplnění výše uvedených povinností může dojít ke ztrátě práv vyplývajících ze záruky.

10. Výměna, oprava

LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. může upravit specifikaci přístrojů jí samou navržených, včetně náhradních dílů, a vyměnit vyrobené přístroje, včetně náhradních dílů pro upravené přístroje za předpokladu, že budou odpovídat Smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami. Z důvodu provedených úprav není zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo požadovat snížení ceny zboží. Pokud zboží nemá vlastnosti, které smluvní strany předpokládaly při uzavření Smlouvy a které jsou nezbytné pro dosažení zamýšleného účelu zboží, je zákazník oprávněn uplatnit nároky uvedené v tomto bodě VOP.

Pokud během používání upraveného přístroje (včetně náhradních dílů) dle předchozího odstavce zákazníkem, budou zjištěny nedostatečné vlastnosti, které vyžadovala Smlouva, je zákazník povinen vyrozumět neprodleně LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. o tom, že zboží neodpovídá Smlouvě, a doručit jej na místo uvedené LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., kdy vezme v úvahu tyto VOP, zejména pak možnost odinstalování a vrácení zboží, a to pod hrozbou ztráty nároku na výměnu či opravu dle těchto VOP.

LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. ponese odpovědnost za závadu uvedenou výše, pouze pokud testy přístroje, včetně náhradních dílů k přístroji, odhalí stávající nedostatky, a potvrdí, že nebyly způsobeny nesprávným zacházením dle bodu 9 VOP, neoprávněným servisem nebo nesprávnými testy.

LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. si vyhrazuje exkluzivní právo rozhodnout o tom, jak vyřídí reklamaci zákazníka uvedenou v tomto bodě, tj. rozhodne se mezi opravou nebo výměnou vadného přístroje, včetně náhradních dílů k přístroji.

11. Omezení odpovědnosti

Pokud pro smluvní strany závazná ustanovení právních předpisů nebo ustanovení těchto VOP neuvádí jinak, odpovědnost Společnosti bude vždy vycházet z principů viny a bude výhradně omezena na úmyslné pochybení. Společnost odpovídá pouze za škodu, která je v právním styku běžná, předvídatelná, a pokud vznikla jako jednání nebo opomenutí ze strany LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. Jakákoliv další odpovědnost LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. za neplnění nebo nesprávné plnění Smlouvy, která zde není upravena, s výjimkou kogentních ustanovení zákona, bude vyloučena. Společnost zejména neodpovídá za tzv. nepřímé škody a škody v podobě ušlého zisku.

Výše uvedená ustanovení tohoto bodu platí obdobně pro nároky uplatňované v případě škod jiných, než způsobených neplněním nebo nesprávným plněním Smlouvy, zejména pro nároky vyplývající z protiprávních činů, vyjma nároků za škody způsobené vadou výrobku a za újmu na zdraví.

Omezení či vyloučení odpovědnosti Společnosti za škodu či za jinou újmu platí ve stejném rozsahu pro osobní odpovědnost jejích zástupců, zaměstnanců a smluvních partnerů, které Společnost pověřila plněním Smlouvy.

Společnost nebude odpovědná za jakoukoliv škodu, včetně újmy na zdraví, ani jí nevznikají jiné závazky či povinnosti z uplatněných nároků, které by vznikly v důsledku porušení jakékoliv smlouvy uzavřené  mezi Společností a zákazníkem, spočívající v nesprávném nebo nedbalém používání zboží zákazníkem nebo třetí stranou, která zboží získala, bez ohledu na to, zda takové postoupení zboží provedl sám zákazník nebo třetí strana.

Zákazník ponese plnou odpovědnost za své jednání a pochybení týkající se nesprávného nebo nedbalého používání zboží zakoupeného od LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. V takovém případě se zákazník zavazuje odškodnit Společnost za veškeré nároky třetích stran a učinit veškeré kroky, aby Společnost zprostil odpovědnosti v případných soudních či správních řízeních o žalobách/jiných návrzích, podaných třetími stranami. V případě, že Společnosti vzniknou náklady při obhajování jejích práv, včetně soudních výloh, nákladů na soudní řízení, vyrovnaných nároků třetích stran, apod., zavazuje se zákazník zaplatit Společnosti odškodnění, a to na základě žádosti Společnosti o odškodnění, uvádějící částku odškodnění a příčiny vzniku škody na straně Společnosti.

Výše uvedená ustanovení platí obdobně v případě nahlášení jakýchkoliv nároků třetích stran zaměstnancům, zástupcům, partnerům a obchodním zástupcům Společnosti.

12. Důvěrné informace

Veškeré technické informace, obchodní tajemství, náležející LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., obsažené v plánech, výkresech, specifikacích, fotografiích či jiných dokumentech (souhrnně „Důvěrné
informace“) sdělené nebo poskytnuté Společností zákazníkovi nebo jeho představitelům, zástupcům, zaměstnancům, smluvním partnerům nebo obchodním zástupcům (společně „Zástupci“) a veškeré
jejich kopie, včetně materiálů jakéhokoliv druhu obsahujícího „Důvěrné informace“ jsou výhradním majetkem Společnosti.

Předání jakýchkoliv Důvěrných informací Společnosti zákazníkovi nebo jeho Zástupcům nebude vykládáno jako výslovné nebo předpokládané udělení jakýchkoliv práv na Důvěrné informace tomuto zákazníkovi nebo jeho Zástupcům. Na žádost LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. zákazník neprodleně předá veškeré Důvěrné informace ve svém držení nebo pod jeho kontrolou nebo jeho Zástupců, ať již v
písemné, elektronické či jiné podobě, a to včetně všech kopií nebo výpisů či výňatků z nich.

Jakékoliv Důvěrné informace nebudou sdělovány žádné osobě nebo subjektu bez předchozího písemného souhlasu LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. Zákazník a jeho Zástupci zajistí a ochrání LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. a její zástupce, ředitele, zaměstnance a obchodní zástupce proti všem nákladům, výdajům neb ztrátám utrpěným nebo vzniklým komukoliv z nich v důsledku porušení tohoto ustanovení zákazníkem.

13. Duševní vlastnictví

Veškeré specifikace, výkresy, schémata, testy, návrhy, vynálezy, technické poznámky a informace, finanční informace, vzorky, prototypy, modely anebo přístroje (dále jen „Technické informace“) poskytnuté společností LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., a to přímo či nepřímo, zůstávají majetkem Společnosti a zákazník je bude uchovávat jako důvěrné. Zákazník zejména nebude reprodukovat, používat ani jinak sdělovat Technické informace jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. a vrátí veškeré Technické informace na její žádost LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. nebo poté, co LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. splní své povinnosti dle uzavřené Smlouvy.

Zákazník se zavazuje sdělovat Technické informace jen těm zaměstnancům, jejichž znalosti jsou potřebné z pohledu účelu uzavřené Smlouvy a jejího řádného plnění a pouze pod podmínkou, že tito zaměstnanci budou vázáni povinností zachovávat důvěrnost v rozsahu nejméně odpovídajícím zde obsaženým ustanovením, a to pod hrozbou úhrady smluvní pokuty LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. stanovené v bodě 12 VOP.

Zákazník se zavazuje, že jakékoliv informace sdělené společnosti LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. týkající se návrhu, výroby, prodeje nebo používání prodaného zboží budou sděleny za účelem řádného splnění uzavřené Smlouvy. LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. může využívat tyto informace pouze pro účely řádného plnění Smlouvy uzavřené mezi stranami.

Není-li stanoveno jinak ve Smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami, vyhrazuje si LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. veškerá vlastnická práva, zejména pak práva vyplývající z ochrany autorských práv a práv duševního a průmyslového vlastnictví, pro všechny výzkumné metody vyvinuté zaměstnanci LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. v průběhu plnění Smlouvy. Pokud Smlouva výslovně neuvádí jinak, prodejem jakéhokoliv přístroje ze strany LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., včetně náhradních dílů k přístrojům, a rovněž poskytováním služeb zákazníkovi, nejsou převáděna na zákazníka jakákoliv autorská práva, práva duševního a průmyslového vlastnictví k jakýmkoliv studiím, výzkumu, technickým řešením, počítačovým programům apod. poskytnutým zákazníkovi.

14. Zrušení objednávky

Není-li dohodnuto se Společností písemně jinak, objednávky na zboží nebo služby nesmí zákazník zrušit z žádného jiného důvodu, než je zásah vyšší moci uvedený v bodě 8 těchto VOP.

Pokud dle názoru LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. finanční situace zákazníka neumožňuje zaplatit objednané zboží/služby, může Společnost zrušit dodávku objednaného zboží nebo služeb, dokud zákazník neprodleně neuhradí dodané zboží nebo služby, nebo nezaplatí zboží nebo služby před jejich dodáním.

15. Následky porušení povinností zákazníkem

Pokud zákazník nebude plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, může LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. využít svá práva uvedená v těchto VOP a ve Smlouvě a může pozastavit či odmítnout provést další dodávky zboží či služeb. Pokud se LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. rozhodne pokračovat v dodávkách zboží či služeb, nebude tento krok představovat dobrovolné vzdání se uplatnění práv z důvodu neplnění nebo špatného plnění Smlouvy zákazníkem, ani tím nebudou dotčena práva Společnosti z VOP či ze Smlouvy, která má k dispozici.

16. Řídící právo

Veškeré záležitosti vyplývající ze Smlouvy nebo související se Smlouvou uzavřenou mezi Společností a zákazníkem se budou řídit českým právním řádem. Jakékoliv spory vzniklé z uzavřené Smlouvy budou urovnány soudem příslušným dle sídla společnosti LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

17. Postoupení

Zákazník nebude oprávněn převádět, a to ani částečně, jakákoli práva ze záruky udělená společností LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. k zakoupeným přístrojům, včetně náhradních dílů k přístrojům, na žádnou třetí osobu, která není smluvní stranou uzavřené Smlouvy.

18. Dodržování povinností

Zákazník je povinen dodržovat veškeré příslušné zákony, právní předpisy a závazky vyplývající pro něj ze Smlouvy a z těchto VOP. Vyzrazení Důvěrných informací a Technických informací ve smyslu těchto VOP může mít za následek pokuty, penále, povinnost k náhradě škody, přerušení podnikatelské činnosti, vyloučení z členství orgánů zastupujících právnické osoby nebo trestní řízení. Zákazník je povinen chránit a omezit přístup k výše uvedeným informacím vyžadujícím ochranu.

Zákazník bude odpovědný za získání všech licencí, podlicencí, povolení, autorizací, apod., které mohou  být vyžadovány dle platných právních předpisů v místě dodání produktů LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. Zároveň LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. vylučuje svoji odpovědnost za neplnění nebo neřádné/nevčasné či neúplné plnění povinností, pakliže zákazník nemá příslušné licence, povolení a autorizace.

19. Oddělitelnost podmínek

Pokud jakákoliv věta, klauzule nebo ustanovení těchto VOP bude považováno za neplatné, neovlivní to platnost jakýchkoliv zbývajících ustanovení VOP a Smlouva mezi stranami zůstane plně platná a účinná. Pokud však bude bez neplatného ustanovení Smlouva nevymahatelná, smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení novým ustanovením, které je obdobné svým obsahem a účelem.

20. Sdělení informací

Žádná ze smluvních stran nebude bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany veřejně oznamovat či jinak vyzrazovat existenci podmínek uzavřené Smlouvy ani sdělovat jakékoliv informace jí se týkající. Toto ustanovení bude platit jako po dobu účinnosti Smlouvy, tak po jejím ukončení.

Obsah Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami je tímto považován za Důvěrné informace ve smyslu VOP, kdy porušení důvěrnosti bude mít za následek povinnost druhé smluvní strany uhradit smluvní pokutu Společnosti dle zásad stanovených v odstavci 12 VOP.

21. Dodržování pravidel pro export

Veškeré zboží (které pro účely tohoto odstavce zahrnují rovněž software a technologie zabudované do zboží nebo dodávané se zbožím nebo prováděné zaměstnanci LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.) nakoupené od LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. podléhá kontrole v souladu se správními předpisy pro vývoz USA (15 CFR část 730 a násl.) používanými Úřadem pro průmysl a bezpečnost Amerického ministerstva obchodu (Bureau of Industry and Security (‚BIS‘) (www.bis.doc.gov) a dalšími příslušnými americkými zákony a předpisy pro kontrolu vývozu a vývozní sankce, včetně předpisů uplatňovaných Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA (Office of Foreign Assets Control (‚OFAC‘) (www.treas.gov/ofac). Navíc produkty distribuované z distribučního střediska LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. v Evropě jsou kontrolovány v souladu s Nařízením Evropské rady č. 428/2009, a jejich export a převoz v rámci EU může být rovněž předmětem samostatným licenčních požadavků v souladu s Nařízením Evropské rady č. 428/2009 a jeho prováděcích předpisů. Zboží nelze exportovat ani re-exportovat do žádné země, na níž jsou uvaleny sankce Vlády USA (aktuálně jsou to Kuba, Írán, Severní Korea, Republika Súdán a Sýrie, ale Vláda USA tento seznam může měnit). Zákazník se zavazuje dodržovat zákony o vývozních a dovozních sankcích u všech zemí, pro které tyto platí, a nebude vyvážet, re-exportovat ani zasílat zboží zakoupené od Společnosti bez požadované autorizace včetně exportní/re-exportní licence od amerických úřadů do jakékoliv zakázané země nebo zakázaným koncovým uživatelům. Zboží může rovněž vyžadovat vývozní licenci vydanou příslušnými úřady před jejich vrácením do LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. Vystavení nabídky, potvrzení objednávky na prodej nebo schválení vrácení ze strany LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. nepředstavuje vývozní povolení.

Zákazník prohlašuje a zaručuje, že není omezen či jinak dotčen restrikcemi ze strany USA nebo příslušnými právními normami v přijímání zboží, a že nebude zboží vyvážet, re-exportovat nebo dodávat jakékoliv osobě nebo subjektu uvedeným v následujících seznamech: Sankční seznam OFAC Specially Designated Nationals nebo BIS’s Decision Persons List, Entity List nebo Unverified List či jiné platné seznamy zakázaných subjektů.

LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. si vyhrazuje právo odmítnout a/nebo zrušit jakoukoliv objednávku, aniž by jí vznikla jakákoliv odpovědnost vůči zákazníkovi, pokud kdykoliv uváží, že ustanovení týkající se kontroly exportu nebo obchodních sankcí mohou být porušena.

Uzavřením Smlouvy zákazník uznává, že výše uvedené nezbytné podmínky musí být splněny, aby mohl vstupovat do smluvních vztahů LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., zejména uzavírat Smlouvy ohledně zboží, a potvrzuje, že v souladu s obsahem tohoto odstavce je plně oprávněn provádět obchodní transakce s LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.

Nezbytnou součástí objednávky nebo kupní smlouvy na přístroje LECO je vyplněný a podepsaný Formulář EUC, tzv. Certifikace koncového uživatele. Formulář musí být potvrzen odpovědným zmocnitelem zákazníka. Informace uvedené v tomto formuláři budou považovány za důvěrné a budou použity pouze pro účely doložení vývozních požadavků a předložení žádosti o vývozní licence. Vzor formuláře EUC je součástí těchto VOP jako Příloha 1. Formulář EUC je potvrzován v anglickém jazyce.

2. Povinnost chránit osobní údaje uložená standardy Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Zákazník prohlašuje a zavazuje se, že všechny údaje (včetně osobních údajů zákazníka a jeho Zástupců) shromažďované společností LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. v kontextu vzájemných obchodních transakcí (např. jméno, kontaktní údaje, funkce, odborná zkušenost, rozsah specializace, zajímavé produkty, apod.; dále uváděné jako „Údaje o zákazníkovi“) jsou běžně dostupné v rámci obvyklé obchodní činnosti zákazníka a jsou uznávány jako související údaje a dostupné v kontextu jeho profesionální činnosti, a rovněž činnosti jeho Zástupců. Je-li nezbytné svěřit jakékoliv smluvní straně zpracování osobních údajů, u nichž je druhá smluvní strana správcem, zavazují se smluvní strany uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů dle článku 28 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob ohledně zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále uváděno jako „GDPR“ nebo „Nařízení“), a to v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy.

Společnost a zákazník prohlašují, že splňují všechny povinnosti informovat stanovené v článku 13 nebo článku 14 Nařízení ve vztahu k fyzickým osobám, jejichž osobní data se vztahují k uzavření nebo plnění
Smlouvy. Smluvní strany prohlašují a jsou schopny doložit, že obdržely souhlas osob uvedených ve Smlouvě se zpracováním jejich osobních údajů za předpokladu, že získání takového souhlasu bylo nezbytné.

Správce osobních údajů zákazníka zahrnutých ve Smlouvě a zpracovávaných v souvislosti s plněním Smlouvy je LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění Smlouvy, zejména pak včetně plnění jejího předmětu nebo zajištění možnosti uplatnění potenciálních nároků, v souladu s článkem 6 (1) (b) nebo (f) Nařízení.

Smluvní strany se pro účely plnění povinností z právních předpisů, zejména GDPR, dohodly, že k datu podpisu Smlouvy, budou platit ustanovení tohoto bodu VOP. Každá ze smluvních stran jako správce osobních údajů svěřuje druhé smluvní straně osobní údaje nezbytné pro plnění uzavřené Smlouvy za účelem zpracování údajů za podmínek a pro účely specifikované v tomto bodu VOP.

Smluvní strany se zavazují zpracovávat svěřené osobní údaje v souladu s Nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které ochraňují práva subjektů údajů. Smluvní strany budou zpracovávat následující běžné údaje osob určených druhou smluvní stranou výhradně pro účely plnění Smlouvy, aby mohly plnit legitimní zájmy správce nebo plnit své právní závazky:

  1. jméno a příjmení;
  2. pracovní telefonní číslo;
  3. e-mailová adresa.

Zpracování osobních údajů bude prováděno papírovou formou, s využitím ICT systémů a kamerových monitorovacích systémů nebo technických zabezpečovacích systémů.

Smluvní strany se zavazují zajistit osobní údaje používáním vhodných technických a organizačních opatření zajišťujících adekvátní míru zabezpečení odpovídající rizikům souvisejícím se zpracováním osobních údajů.

Smluvní strany se zavazují vynakládat řádnou péči při zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zavazují udělit autorizaci ke zpracování osobních údajů osobám, které budou zpracovávat osobní údaje
pro účely plnění uzavřené Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují spolupracovat při poskytování odpovědí na žádosti subjektů údajů, jak je popsáno v Kapitole III Nařízení.

Každá smluvní strana je povinna nahlásit porušení ochrany osobních údajů druhé smluvní straně neprodleně, a to nejpozději do 48 hodin, kdy se o takovém porušení dozvěděla či měla a mohla dozvědět. Informace poskytnuté druhé smluvní straně by měly zahrnovat nejméně:

  1. a) popis charakteru porušení, a je-li to možné, uvedení kategorie a přibližného počtu osob, jejichž údaje byly narušeny, a množství/typ dotčených údajů;
  2. b) popis možných následků porušení;
  3. c) popis opatření aplikovaných nebo navržených k použití k nápravě porušení, včetně minimalizace jeho negativních dopadů. Smluvní strany jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje obdržené od druhé smluvní strany až do uplynutí nebo ukončení uzavřené Smlouvy, nebo dokud nebudou promlčeny nároky vyplývající ze Smlouvy nebo jednání správce týkající se plnění Smlouvy.

Do 30 dnů od ukončení, uplynutí nebo splnění Smlouvy se smluvní strany zavazují odstranit osobní údaje obdržené od druhé smluvní strany ze všech médií, programů a aplikací, včetně jejich kopií, pokud povinnost nebo právo na další zpracování nevyplývají z oddělených ustanovení zákona, pod podmínkou dalších ustanovení těchto VOP. V rozsahu zde neregulovaném budou obdobně platit ustanovení Nařízení.

Subjekty údajů mají právo přístupu k obsahu jejich údajů a žádat o opravu, výmaz, zákaz zpracování, a rovněž přenositelnost údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účely zpracování. Osobní údaje budou uloženy, dokud nároky nebudou promlčeny nebo nevyprší. Příjemci osobních údajů mohou být:

  1. orgány státní správy;
  2. jiné fyzické nebo právnické osoby, organizační jednotky bez právní subjektivity, nebo třetí strana jednající v rámci práv vyplývajících ze Smlouvy;
  3. advokáti, zmocněnci, daňoví poradci, nebo jiní odborní konzultanti;
  4. společnosti přidružené k LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o., včetně sídlících mimo Evropský hospodářský prostor.

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo vznést stížnost u prezidenta Úřadu na ochranu osobních údajů.

Zákazník tímto uznává, že poskytnutí všech osobních údajů vyžadovaných společností LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. je dobrovolné, ale nezbytné pro řádné plnění Smlouvy. Zákazník tímto dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené výše a zaručuje, že má všechny právně nezbytné souhlasy, zejména souhlasy uvedené v Nařízení, od osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy mezi smluvními stranami. Zákazník tímto souhlasí s přijímáním komerčních informací.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2024